Privacy policy

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA WEB DE L’ENERGÈTICA

Energies Renovables Públiques de Catalunya, S.A.U. (en endavant, "L’Energètica"), es compromet a protegir la privadesa dels nostres clients i persones usuàries del lloc web. Aquesta Política de Privacitat detalla com es recull, utilitza, divulga i protegeix la informació personal proporcionada.

En aquest sentit, L’Energètica garanteix el tractament de les dades en els termes establerts pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (“RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD) i qualssevol altra normativa aplicable al respecte.

1. Responsable del tractament

Les dades del responsable del tractament de les dades són les següents:

 • Raó social: Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU. (“L’Energètica”)
 • NIF: A-72874985
 • Domicili social: Barcelona, carrer Casp núm. 15, planta 3ª (C.P. 08010)
 • Formularis de contacte, contractació o enviament d’un correu electrònic: Els formularis disponibles en aquest lloc web tenen com a finalitat possibilitar que els usuaris puguin contactar amb L’Energètica amb diversos propòsits, com la sol·licitud d'informació, la realització de consultes, la formalització de contractes o la presentació de sol·licituds. Quan es procedeix a completar aquest formulari, se sol·licita a la persona usuària per tal que s’identifiqui i proporcioni les seves dades de contacte amb la finalitat d'assegurar una resposta adequada a les seves qüestions, peticions o sol·licituds. També és possible posar-se en contacte amb L’Energètica mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic.
 • Trucades telefòniques: Les trucades realitzades o rebudes representen una altra via de recopilació de dades. En aquests casos, les dades que es registren són les que l'interlocutor facilita durant la conversa, incloent-hi, per exemple, nom i cognoms, adreça, adreça de correu electrònic i altres informacions afins.
 • Cookies: Aquest lloc web utilitza cookies que recopilen informació relativa a la navegació. Recomanem consultar la nostra Política de cookies per obtenir una informació detallada respecte d’aquesta.
 • Gestió de la relació amb la persona usuària: Les dades personals es poden utilitzar per establir, gestionar i mantenir la relació amb la persona usuària, incloent-hi la comunicació, la resposta a les consultes i sol·licituds, la prestació de serveis sol·licitats o realitzar el registre com a usuari en l’àrea de client i identificar-lo per a donar-li accés a la plataforma web de L’Energètica.
 • Processament de transaccions i contractes: Si es realitzen contractacions a través de la web, les dades personals es poden utilitzar per gestionar i processar aquestes transaccions, incloent-hi la facturació o la prestació de serveis acordats.

L’Energètica ha designat un Delegat de Protecció de Dades. Per a qualsevol consulta respecte del tractament de les dades personals es pot contactar el mateix a l’adreça de correu electrònic: dpo@lenergetica.cat

2. Recollida de dades personals i el seu tractament

L’Energètica pot recollir dades personals mitjançant les següents vies:

Tots els punts de recollida de dades es dirigeixen a l’usuari de la web i no està previst que es recullin dades de tercers motiu pel qual les dades sempre seran aportades per l’interessat. Tanmateix, si, amb motiu de l'execució d'un contracte o d'una sol·licitud concreta, resulta necessari que la persona usuària faciliti dades personals relatives a altres persones diferents del titular, en aquest cas, la persona usuària haurà de comunicar prèviament i de forma explícita a aquestes persones el contingut d'aquesta política i obtenir-ne el seu consentiment previ per al tractament de les seves dades.

3. Finalitat amb la que es tracten les dades personals

La recopilació i el tractament de les dades personals de les persones usuàries d'aquest lloc web es realitzen amb les següents finalitats:

 • Millora de la web: En el cas que s’autoritzi conforme la nostra Política de Cookies, aquestes es poden utilitzar per analitzar i millorar els nostres continguts i serveis web, així com per adaptar-los a les necessitats i preferències de la persona usuària.
 • Millora operativa: L’Energètica podrà utilitzar les dades dissociades de la persona usuària, preservant sempre el seu anonimat, fins i tot amb posterioritat a la finalització de la relació, amb la finalitat d’usar-los dins dels seus sistemes de suport per a la presa de decisions i gestió empresarial, així com per a l’optimització dels seus sistemes de gestió.
 • Comunicacions i màrqueting: Amb el consentiment de l'usuari, les dades personals es poden utilitzar per enviar informació relativa a serveis, esdeveniments, notícies i informació d’interès així com per realitzar enquestes de satisfacció i estudis de mercat.
 • Compliment de requisits legals i obligacions: Les dades personals es poden utilitzar per complir amb les obligacions legals i regulatòries que puguin afectar a L’Energètica, així com per defensar els seus drets en procediments judicials o administratius.
 • Seguretat i prevenció de frau: L’Energètica podrà utilitzar les dades personals de la persona usuària per garantir la seguretat del lloc web i prevenir activitats fraudulentes o il·lícites.
 • Altres finalitats específiques: En ocasions, es poden recopilar dades personals per a finalitats específiques que seran degudament comunicades a l'usuari en el moment de la seva recopilació i, si escau, es sol·licitarà el seu consentiment explícit.
 • Consentiment de la persona usuària: En molts casos, el tractament de les dades personals es duu a terme amb el consentiment exprés de la persona usuària. Això es verifica quan es demana a l'usuari que presti el seu consentiment mitjançant una acció clara i afirmativa, com ara marcar una casella o realitzar una acció específica que indica l'acceptació de la nostra política de privacitat.
 • Existència d’una relació precontractual i/o contractual: En els casos en què la persona usuària formalitzi una relació precontractual o contractual amb L’Energètica, el tractament de les dades personals de la persona usuària serà necessari per a la formalització i/o l'execució d'aquest contracte.
 • Obligació legal: En algunes circumstàncies, L’Energètica resta obligada per llei a tractar les dades personals de la persona usuària, com ara per a complir amb obligacions fiscals, comptables o altres obligacions legals.
 • Interès legítim: En determinades situacions, L’Energètica pot justificar el tractament de les dades personals basant-se en els seus interessos legítims, sempre i quan aquests interessos no vulnerin els drets i llibertats essencials de la persona usuària. En aquests casos, L’Energètica s’assegurarà que existeixi un equilibri adequat entre els seus interessos privats i la privadesa de l'usuari, de manera que es respectin plenament els seus drets i garanties fonamentals.
 • Exercici de funcions públiques: En cas que el tractament de les dades personals sigui necessari per al compliment d'una funció pública o en l'exercici de l'autoritat oficial, L’Energètica estarà autoritzada a tractar aquestes dades de conformitat amb les lleis i regulacions aplicables.

En tot moment, L’Energètica vetllarà per tal que el tractament de les dades personals sigui proporcionat i proporcional a les finalitats per les quals aquestes s'haguessin recollit i garantirà que es respectin els drets i llibertats de les persones usuàries.

4. Base legal pel tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de la persona usuària es realitza amb plena conformitat amb la normativa de protecció de dades vigent, basant-se en les següents bases legals:

5. Conservació de les dades personals

Les dades obtingudes seran conservades mentre es mantingui la seva relació amb L’Energètica, i fins i tot amb posterioritat a l’extinció d’aquesta durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i obligacions legals i contractuals, sempre estant degudament bloquejades. Pel que fa als currículums rebuts, aquests es conservaran durant un període d'un any des del moment del seu registre, i passat aquest termini, seran suprimits.

6. Destinataris als quals es comuniquen les dades i transferència internacional de dades

Les dades personals de les persones usuàries podran ser comunicades a les següents categories de destinataris, sempre que sigui necessari i per a les finalitats expressament indicades en aquesta política de privacitat:

 • Personal autoritzat de L’Energètica o els seus representants actuant en nom d’aquesta subjectes a les lleis de protecció de dades que resultin d’aplicació.
 • L’Energètica podrà compartir les dades personals amb els proveïdors de serveis amb els qui col·labori per a la prestació de serveis com l'allotjament web, el processament de pagaments, l'enviament de correu electrònic i altres serveis relacionats amb la gestió de la web i els serveis de L’Energètica.
 • En cas que sigui requerit per llei o per complir amb obligacions legals, les dades personals podran ser comunicades a les autoritats i organismes competents. Les dades relatives als possibles contractes de subministrament seran comunicades igualment a l’Administració Tributària per a les finalitats previstes en la Llei 58/2003 General Tributària i/o Llei 36/2006, de mesures per a la prevenció del frau fiscal. Igualment, en virtut del Reial decret 897/2017 pel qual es regulen entre altres qüestions la figura del consumidor vulnerable, les dades personals d’aquests clients podran ser comunicades als organismes encarregats de la protecció dels consumidors vulnerables a l’efecte d’implementar les mesures que el mateix contempla, així com a qualsevol altra Administració per a la finalitat que legalment es determini.
 • En compliment de les disposicions legals pertinents i en el context d'un contracte de subministrament d'energia elèctrica, és necessari transferir les dades essencials per a gestionar l'accés a la xarxa a la Empresa Distribuïdora. Aquestes dades es registraran en el fitxer del Sistema d'Informació de Punts de Subministrament (SIPS), sota la responsabilitat de la empresa distribuïdora. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, així com les empreses comercialitzadores que ho requereixin i dins dels paràmetres establerts per la legislació vigent, podran tenir accés a aquesta informació. És important destacar que la persona usuària té la opció de vetllar per la confidencialitat d'aquestes dades presentant una sol·licitud escrita a l’empresa distribuïdora.
 • Les dades personals poden ser compartides amb auditors interns o externs, així com amb assessors legals i financers, en la mesura necessària per a la realització d'auditories, revisions i altres activitats de consulta.
 • En cas de sol·licitud o consentiment exprés de l'usuari, les dades personals poden ser compartides amb tercers no inclosos en les categories anteriors, per a finalitats específiques indicades en el moment de la recopilació de les dades. Aquestes accions es realitzaran únicament després de prendre les mesures pertinents per garantir que L’Energètica està habilitada per compartir la informació, i sempre mitjançant la celebració del contracte de tractament de dades corresponent.
 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar-les si aquestes són incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les dades personals.

L’Energètica no realitza transferències de dades amb tercers països.

7. Drets de la persona usuària en relació a les dades personals

D’acord amb els drets que li atorga la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, L’Energètica posa en coneixement de la persona usuària que pot exercir:

A més a més dels drets anteriors, la persona usuària tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que aquesta acció no afecti la licitud del tractament anterior.

Aquests drets els podrà exercir gratuïtament la persona usuària, i si escau qui el representi, mitjançant una sol·licitud escrita i signada adreçada a l’adreça següent: Barcelona, carrer Casp núm. 15, planta 3ª (C.P. 08010) a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades) o a través del correu electrònic dpo@lenergetica.cat tot indicant a l’assumpte: “Exercici drets RGPD”. En la petició s’haurà d’incloure: nom i cognoms de la persona usuària, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport i una petició en què es concreta la sol·licitud.

L’Energètica recorda a la persona usuària que en tot moment té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat) i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada pel que fa al tractament de les seves dades personals.

8. Mesures de protecció implementades per a la protecció de les dades personals

Amb la finalitat de vetllar per la seguretat de la informació, L’Energètica aplica diferents mesures tècniques i organitzatives per a garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, L’Energètica prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de tractament de les dades com en el moment del propi tractament, per a preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats. No obstant això, malgrat la implementació diligent d’aquestes mesures, la persona usuària ha de saber que les mesures de seguretat en Internet no són inviolables.

En conseqüència, L’Energètica no es fa responsable dels hipotètics perjudicis que poguessin derivar-se d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes, de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Energètica.

9. Confidencialitat

L’Energètica es compromet a mantenir la màxima reserva i a emprar totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir la seva privadesa. Tota la informació que li sigui proporcionada, ja sigui mitjançant aquest lloc web o qualsevol altre mitjà, serà tractada amb la màxima confidencialitat.

Només s'accedirà i processarà les dades personals de l'usuari en la mesura requerida per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat o d'acord amb les exigències legals pertinents. Les dades personals no seran compartides, venudes ni llogades a tercers sense el consentiment explícit de l'usuari, llevat que sigui necessari per a la prestació de serveis o per complir amb les obligacions legals.

Totes les persones o empleats amb accés a les dades personals de la persona usuària estan subjectes a l'obligació de mantenir la seva confidencialitat i de seguir les polítiques internes de privadesa i seguretat. L’Energètica pren totes les mesures necessàries per protegir la informació confiada contra l'accés no autoritzat, la seva divulgació, alteració o destrucció.

10. Veracitat de les dades

Les persones usuàries són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes, si és necessari.

11. Modificacions i actualització de la Política de Privacitat

L’Energètica es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant aquestes modificacions en el lloc web. Per aquest motiu, es recomana consultar la Política de Privacitat cada vegada que s’hi accedeixi.

[Última actualització: Setembre de 2023]


Do you have any renewable project?

By completing this form, we will have all the information we need to send you an offer.

Contact us