Perfil del contractant

Energies Renovables Públiques de Catalunya, SA

Òrgan dependent del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 
L'ENERGÈTICA / Qui som? / Perfil del contractant

Contractació pública

Per fer possible el canvi que impulsa L’Energètica ens cal la col·laboració amb les empreses i entitats de diversa tipologia, que ens acompanyen allà on no disposem de mitjans personals o materials, o bé quan necessitem una expertesa o capacitat tècnica concreta. Els procediments a través dels quals seleccionem els nostres col·laboradors es regeixen pels principis de transparència, publicitat, imparcialitat i integritat. L’Energètica és una societat mercantil íntegrament participada per la Generalitat de Catalunya i té la condició de poder adjudicador no administració pública. En aquest sentit, la societat està subjecta a les disposicions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Tens un dubte?

Envia'l aquí

Responsable de Contractació:
Pablo Parralo

contractacio@lenergetica.cat