Avísos legals

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB
Les dades del titular d'aquest lloc web són:
Raó social: Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU. ("L'Energètica")
NIF: A-72874985
Domicili social: Barcelona, carrer Casp núm. 15, planta 3a (C.P. 08010)
Telèfon: +(34) 900 670 718
E-mail: atencio@lenergetica.cat
Dades registrals: Inscripció Registral: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el volum 48.686, foli 130, Fulla B-592.502, inscripció 1a

2.- CONDICIONS D'ÚS
La utilització d'aquest lloc web comporta l'adquisició de la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i incondicional d'aquest Avís Legal en el moment en què l'usuari accedeix a la Web.
No es proporciona cap garantia sobre l'exactitud, puntualitat, idoneïtat o realització de la informació i materials trobats en aquest lloc web per a qualsevol propòsit particular.
La informació continguda en aquest lloc web, accessible de manera gratuïta, és per a informació general i ús exclusiu i està subjecta a canvis sense previ avís.
Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU es reserva el dret a modificar en qualsevol moment el contingut d'aquest avís legal. En conseqüència, amb la finalitat de garantir un ús adequat del lloc web, es recomana visitar aquesta secció periòdicament.
Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mig les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars . L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Aquest lloc web i tots els continguts inclosos en aquest (articles, textos, imatges, logotips, marques, botons, programari, disseny, organització i presentació dels continguts, etc.) són propietat exclusiva d'Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU i estan protegits per la legislació relativa a propietat industrial i intel·lectual aplicable a cada moment.
Es prohibeix la utilització del contingut del lloc web sense obtenir el permís previ de Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU. També es prohibeix la seva transmissió, distribució, reproducció, duplicació, còpia, venda, revenda o l'aprofitament amb finalitats comercials. La infracció donarà lloc a les accions civils o penals que procedeixin, d'acord amb les lleis i tractats internacionals en vigor.
L'accés a la web no comporta, en cap circumstància, l'adquisició de cap dret de propietat pels usuaris sobre els continguts que existeixen en aquesta. Alguns dels seus continguts podran ser descarregats per l'usuari sempre que sigui amb finalitats privats i sense ànim de lucre.
El titular es reserva el dret de fer canvis, actualitzar o eliminar qualsevol dels continguts d'aquest lloc web en qualsevol moment, sense necessitat de notificació prèvia.

4.- POLÍTICA DE PRIVACITAT
El subministrament de dades personals a través del lloc web requereix una edat mínima de 18 anys o, si és el cas, disposar de capacitat jurídica suficient per a contractar. Així mateix, durant l'ús de la Web, s'aplica la Política de Privacitat [RSN1] vigent a cada moment, que l'usuari manifesta acceptar expressament.
L'Energètica garanteix la privacitat de la persona usuària en tot moment i s'assegura de no recaptar informació innecessària per a les finalitats que li siguin pròpies.
En qualsevol cas, la persona usuària serà l'única responsable de qualsevol perjudici, que ocasioni en emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incomplets, no actualitzats o amb dades de tercers sense comptar amb el seu consentiment.

5.- POLÍTICA DE COOKIES
En el nostre lloc web s'utilitzen cookies pròpies i de col·laboradors per a personalitzar l'experiència de l'usuari i oferir-li els millors serveis.
Navegant pel lloc web, l'usuari accepta l'ús de les cookies en les condicions establertes en la Política de Cookies [RSN2] vigent a cada moment.
Les cookies són petits arxius de dades que el servidor d'Internet envia al dispositiu amb el qual es connecta a la web i que aquest dispositiu emmagatzema. S'associen únicament al navegador de l'usuari i no proporcionen per si mateixes dades personals. Les cookies no poden danyar el dispositiu i, a més, són molt útils, ja que ajuden a identificar i resoldre errors.

6.- RESPONSABILITAT
L'Energètica es reserva el dret de suspendre l'accés al seu lloc web i la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per raons tècniques, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra raó. A més, no pot garantir un accés continu i sense interrupcions, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels continguts i la informació del lloc web, ja que aquests poden veure's obstaculitzats o ser interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o a conseqüència de les accions doloses o negligents de l'usuari.

Malgrat els esforços realitzats per garantir la seva exactitud i actualització, la informació presentada en aquest lloc web pot contenir errors. L'Energètica no es responsabilitza d'aquests ni dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de la seva utilització.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web, però en cap cas L'Energètica pot garantir la seva exactitud, utilitat o contingut d'aquests altres llocs i tampoc es fa responsable de la seva utilització. L'elecció d'utilitzar aquests enllaços recau en la responsabilitat de l'usuari.

L'Energètica no es fa responsable dels danys o perjudicis causats per l'ús d'aquest lloc web o els seus continguts, ni garanteix l'absència de virus que puguin causar danys als sistemes informàtics de l'usuari. En cap cas, L'Energètica es responsabilitzarà pel mal ús que es pugui fer d'aquest lloc web.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS
Les condicions d'aquest lloc web i les relacions entre l'usuari i el titular que puguin derivar-se del mateix es regiran per la legislació de caràcter autonòmic, estatal o europeu aplicables i la jurisdicció espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o compliment d'aquests termes i condicions seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

[Text vigent actualitzat al setembre de 2023].