POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL SITI WEB DE L'ENERGÈTICA

Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU (d'ara endavant, "L'Energètica"), es compromet a protegir la privacitat dels nostres clients i usuaris del lloc web. Aquesta Política de Privacitat detalla com es recopila, utilitza, divulga i protegeix la informació personal proporcionada.
En aquest sentit, L'Energètica garanteix el tractament de les dades en els termes establerts pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades ("RGPD") i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD-*GDD) i qualsevol altra normativa aplicable sobre aquest tema.

1. Responsable del tractament
Les dades del responsable del tractament de les dades són els següents:
Raó social: Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU ("L'Energètica")
NIF: A-72874985
Domicili social: Barcelona, carrer Casp núm. 15, planta 3a (C.P. 08010)
Formularis de contacte, contractació o enviament d'un correu electrònic: Els formularis disponibles en aquest lloc web tenen com a finalitat possibilitar que els usuaris puguin contactar amb L'Energètica amb diversos propòsits, com la sol·licitud d'informació, la realització de consultes, la formalització de contractes o la presentació de sol·licituds. Quan es procedeix a completar aquest formulari, se sol·licita a la persona usuària que s'identifiqui i proporcioni les seves dades de contacte amb la finalitat d'assegurar una resposta adequada a les seves preguntes, peticions o sol·licituds. També és possible posar-se en contacte amb L'Energètica mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic.
Trucades telefòniques: Les crides realitzades o rebudes representen una altra via de recopilació de dades. En aquests casos, les dades que es registren són els que l'interlocutor facilita durant la conversa, incloent-hi, per exemple, nom i cognoms, adreça, adreça de correu electrònic i altres informacions afins.
Cookies: Aquest lloc web utilitza cookies que recopilen informació relativa a la navegació. Recomanem consultar la nostra Política de cookies per a obtenir informació detallada sobre aquest tema.
Gestió de la relació amb la persona usuària: Les dades personals es poden utilitzar per a establir, gestionar i mantenir la relació amb la persona usuària, incloent-hi la comunicació, la resposta a les consultes i sol·licituds, la prestació de serveis sol·licitats o el registre com a usuari en l'àrea de client i la seva identificació per a donar-li accés a la plataforma web de L'Energètica.
Processament de transaccions i contractes: Si es realitzen contractacions a través de la web, les dades personals es poden utilitzar per a gestionar i processar aquestes transaccions, incloent-hi la facturació o la prestació de serveis acordats.
L'Energètica ha designat un Delegat de Protecció de Dades. Per a qualsevol consulta respecte al tractament de les dades personals es pot contactar al mateix en l'adreça de correu electrònic: dpo@lenergetica.cat

2. Recopilació de dades personals i el seu tractament
L'Energètica pot recopilar dades personals a través de les següents vies:
Formularis de contacte, contractació o enviament de correu electrònic: Els formularis disponibles en aquest lloc web tenen com a finalitat permetre que els usuaris puguin posar-se en contacte amb L'Energètica amb diversos propòsits, com sol·licitar informació, realitzar consultes, formalitzar contractes o presentar sol·licituds. Quan es completa aquest formulari, se sol·licita a la persona usuària que s'identifiqui i proporcioni les seves dades de contacte amb la finalitat d'assegurar una resposta adequada a les seves preguntes, peticions o sol·licituds. També és possible posar-se en contacte amb L'Energètica mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic.
Tots els punts de recopilació de dades es dirigeixen a l'usuari del lloc web i no està previst que es recullin dades de tercers, motiu pel qual les dades sempre seran proporcionats per l'interessat. No obstant això, si, a causa de l'execució d'un contracte o d'una sol·licitud concreta, resulta necessari que la persona usuària proporcioni dades personals relatives a altres persones diferents del titular, en aquest cas, la persona usuària haurà de comunicar prèviament i de manera explícita a aquestes persones el contingut d'aquesta política i obtenir el seu consentiment previ per al tractament de les seves dades.
Trucades telefòniques: Les crides realitzades o rebudes representen una altra via de recopilació de dades. En aquests casos, les dades que es registren són els que l'interlocutor facilita durant la conversa, incloent, per exemple, nom i cognoms, adreça, adreça de correu electrònic i altres informacions afins.
Cookies: Aquest lloc web utilitza cookies que recopilen informació relativa a la navegació. Recomanem consultar la nostra Política de cookies per a obtenir informació detallada sobre aquest tema.

3. Finalitat amb la qual es tracten les dades personals
La recopilació i el tractament de les dades personals de les persones usuàries d'aquest lloc web es duen a terme amb les següents finalitats:
Gestió de la relació amb la persona usuària: Les dades personals es poden utilitzar per a establir, gestionar i mantenir la relació amb la persona usuària, incloent-hi la comunicació, la resposta a les consultes i sol·licituds, la prestació de serveis sol·licitats o per a registrar-los com a usuari en l'àrea de client i identificar-los per a donar-los accés a la plataforma web de L'Energètica.
Processament de transaccions i contractes: Si es realitzen contractacions a través de la web, les dades personals es poden utilitzar per a gestionar i processar aquestes transaccions, incloent-hi la facturació o la prestació de serveis acordats.
Millora del lloc web: En cas que s'autoritzi d'acord amb la nostra Política de Cookies, aquestes es poden utilitzar per a analitzar i millorar els nostres continguts i serveis web, així com per a adaptar-los a les necessitats i preferències de la persona usuària.
Millora operativa: L'Energètica podrà utilitzar les dades dissociades de la persona usuària, preservant sempre el seu anonimat, fins i tot després de la finalització de la relació, amb la finalitat d'utilitzar-los en els seus sistemes de suport per a la presa de decisions i gestió empresarial, així com per a l'optimització dels seus sistemes de gestió.
Comunicacions i màrqueting: Amb el consentiment de l'usuari, les dades personals es poden utilitzar per a enviar informació sobre serveis, esdeveniments, notícies i informació d'interès, així com per a realitzar enquestes de satisfacció i estudis de mercat.
Compliment de requisits legals i obligacions: Les dades personals es poden utilitzar per a complir amb les obligacions legals i reguladores que puguin afectar L'Energètica, així com per a defensar els seus drets en procediments judicials o administratius.
Seguretat i prevenció de frau: L'Energètica podrà utilitzar les dades personals de la persona usuària per a garantir la seguretat del lloc web i prevenir activitats fraudulentes o il·lícites.
Altres finalitats específiques: A vegades, es poden recopilar dades personals per a finalitats específiques que seran degudament comunicades a l'usuari en el moment de la seva recopilació i, si és necessari, se sol·licitarà el seu consentiment explícit.
En tot moment, L'Energètica vetllarà perquè el tractament de les dades personals sigui proporcionat i proporcional a les finalitats per a les quals s'hagin recollit i garantirà que es respectin els drets i llibertats de les persones usuàries.

4. Base legal per al tractament de les dades personals
El tractament de les dades personals de la persona usuària es realitza en plena conformitat amb la normativa de protecció de dades vigent, fonamentant-se en les següents bases legals:
a) Consentiment de la persona usuària: En molts casos, el tractament de les dades personals es duu a terme amb el consentiment exprés de la persona usuària. Això es verifica quan se sol·licita a l'usuari que presti el seu consentiment mitjançant una acció clara i afirmativa, com marcar una casella o realitzar una acció específica que indica l'acceptació de la nostra política de privacitat.
b) Existència d'una relació precontractual i/o contractual: En els casos en què la persona usuària formalitzi una relació precontractual o contractual amb L'Energètica, el tractament de les dades personals de la persona usuària serà necessari per a la formalització i/o execució d'aquest contracte.
c) Obligació legal: En algunes circumstàncies, L'Energètica està obligada per llei a tractar les dades personals de la persona usuària, com per exemple, per a complir amb obligacions fiscals, comptables o altres obligacions legals.
d) Interès legítim: En determinades situacions, L'Energètica pot justificar el tractament de les dades personals basant-se en els seus interessos legítims, sempre que aquests interessos no vulnerin els drets i llibertats essencials de la persona usuària. En aquests casos, L'Energètica s'assegurarà que existeixi un equilibri adequat entre els seus interessos privats i la privacitat de l'usuari, de manera que es respectin plenament els seus drets i garanties fonamentals.
e) Exercici de funcions públiques: En cas que el tractament de les dades personals sigui necessari per al compliment d'una funció pública o en l'exercici de l'autoritat oficial, L'Energètica estarà autoritzada a tractar aquestes dades d'acord amb les lleis i regulacions aplicables.

5. Conservació de les dades personals
Les dades obtingudes es conservaran mentre es mantingui la relació amb L'Energètica, i fins i tot després de la terminació d'aquesta durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i obligacions legals i contractuals, estant sempre degudament bloquejats. Quant als currículums rebuts, aquests es conservaran durant un període d'un any a partir del moment del seu registre, i una vegada transcorregut aquest termini, seran eliminats.

6. Destinataris als quals es comuniquen les dades i transferència internacional de dades
Les dades personals de les persones usuàries podran ser comunicats a les següents categories de destinataris, sempre que sigui necessari i per a les finalitats expressament indicades en aquesta política de privacitat:
Personal autoritzat de L'Energètica o els seus representants actuant en nom d'aquesta, subjectes a les lleis de protecció de dades que resultin d'aplicació.
L'Energètica podrà compartir les dades personals amb els proveïdors de serveis amb els quals col·labori per a la prestació de serveis com l'allotjament web, el processament de pagaments, l'enviament de correu electrònic i altres serveis relacionats amb la gestió del lloc web i els serveis de L'Energètica.
En cas de ser requerit per llei o per a complir amb obligacions legals, les dades personals podran ser comunicats a les autoritats i organismes competents. Les dades relatives a possibles contractes de subministrament seran comunicats igualment a l'Administració Tributària per a les finalitats previstes en la Llei 58/2003 General Tributària i/o Llei 36/2006, de mesures per a la prevenció del frau fiscal. Així mateix, en virtut del Reial decret 897/2017 pel qual es regulen, entre altres qüestions, la figura del consumidor vulnerable, les dades personals d'aquests clients podran ser comunicats als organismes encarregats de la protecció dels consumidors vulnerables amb la finalitat d'implementar les mesures que contempla, així com a qualsevol altra Administració amb la finalitat que legalment es determini.
En compliment de les disposicions legals pertinents i en el context d'un contracte de subministrament d'energia elèctrica, és necessari transferir les dades essencials per a gestionar l'accés a la xarxa a l'Empresa Distribuïdora. Aquestes dades es registraran en el fitxer del Sistema d'Informació de Punts de Subministrament (SIPS), sota la responsabilitat de l'empresa distribuïdora. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, així com les empreses comercialitzadores que ho requereixin i dins dels paràmetres establerts per la legislació vigent, podran tenir accés a aquesta informació. És important destacar que la persona usuària té l'opció de vetllar per la confidencialitat d'aquestes dades presentant una sol·licitud escrita a l'empresa distribuïdora.
Les dades personals poden ser compartides amb auditors interns o externs, així com amb assessors legals i financers, en la mesura necessària per a la realització d'auditories, revisions i altres activitats de consulta.
En cas de sol·licitud o consentiment exprés de l'usuari, les dades personals poden ser compartits amb tercers no inclosos en les categories anteriors, per a fins específics indicats en el moment de la recopilació de les dades. Aquestes accions es duran a terme únicament després de prendre les mesures pertinents per a garantir que L'Energètica està habilitada per a compartir la informació, i sempre mitjançant la formalització del contracte de tractament de dades corresponent.
L'Energètica no realitza transferències de dades a tercers països.

7. Drets de la persona usuària en relació amb les dades personals
D'acord amb els drets que li atorga la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, L'Energètica posa en coneixement de la persona usuària que pot exercir:
• Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals.

• Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar-los si aquests són incomplets.

• Dret a sol·licitar la supressió de les dades.

• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

• Dret a oposar-se al tractament.

• Dret a la portabilitat de les dades.

• Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les dades personals.
A més dels drets anteriors, la persona usuària tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que aquesta acció afecti la licitud del tractament anterior.
Aquests drets els podrà exercir de manera gratuïta la persona usuària, i si és el cas, qui la representi, mitjançant una sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Barcelona, carrer Casp núm. 15, planta 3a (C.P. 08010) a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades) o a través del correu electrònic dpo@lenergetica.cat, indicant en l'assumpte: "Exercici de drets RGPD". En la sol·licitud s'haurà d'incloure: nom i cognoms de la persona usuària, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport i una sol·licitud en la qual es concreti la petició.
L'Energètica recorda a la persona usuària que en tot moment té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat) i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada en relació amb el tractament de les seves dades personals.

8. Mesures de protecció implementades per a la protecció de les dades personals
Amb la finalitat de garantir la seguretat de la informació, L'Energètica aplica diverses mesures tècniques i organitzatives per a assegurar el nivell de seguretat adequat d'acord amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, L'Energètica prendrà mesures tècniques i organitzatives apropiades, tant en el disseny del sistema de tractament de les dades com en el moment del mateix tractament, per a preservar la seguretat i prevenir tractaments no autoritzats. No obstant això, malgrat la implementació diligent d'aquestes mesures, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són invulnerables.
En conseqüència, L'Energètica no es fa responsable dels possibles perjudicis que puguin derivar-se d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, fallades telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, causats per causes alienes, retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d'Internet o altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de L'Energètica.

9. Confidencialitat
L'Energètica es compromet a mantenir la màxima reserva i a emprar totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per a protegir la seva privacitat. Tota la informació que li sigui proporcionada, ja sigui a través d'aquest lloc web o qualsevol altre mitjà, serà tractada amb la màxima confidencialitat.
Només s'accedirà i processarà les dades personals de l'usuari en la mesura requerida per als fins establerts en aquesta Política de Privacitat o d'acord amb els requisits legals pertinents. Les dades personals no seran compartides, venuts ni llogats a tercers sense el consentiment explícit de l'usuari, tret que sigui necessari per a la prestació de serveis o per a complir amb obligacions legals.
Totes les persones o empleats amb accés a les dades personals de l'usuari estan subjectes a l'obligació de mantenir la seva confidencialitat i seguir les polítiques internes de privacitat i seguretat. L'Energètica
presa totes les mesures necessàries per a protegir la informació confiada contra l'accés no autoritzat, la seva divulgació, alteració o destrucció.

10. Veracitat de les dades
Els usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació d'aquests, si és necessari.

11. Modificacions i actualització de la Política de Privacitat
L'Energètica es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant aquestes modificacions en el lloc web. Per aquest motiu, es recomana consultar la Política de Privacitat cada vegada que s'accedeixi a ella.
.
[Última actualització: Setembre de 2023]